Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden CAFETARIA KERKSTRAAT
Artikel 1. Definities
1.1 CAFETARIA KERKSTRAAT: CAFETARIA KERKSTRAAT gevestigd te Heesch aan de
Kerkstraat 34 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58120068.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met CAFETARIA KERKSTRAAT een
Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie CAFETARIA KERKSTRAAT een offerte daartoe heeft
uitgebracht.
1.3 Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
1.4 Dienst: de specifieke dienst die CAFETARIA KERKSTRAAT met Opdrachtgever
overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen CAFETARIA KERKSTRAAT en Opdrachtgever
krachtens welke CAFETARIA KERKSTRAAT de Dienst zal uitvoeren.
Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij CAFETARIA KERKSTRAAT goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever
levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen en door CAFETARIA KERKSTRAAT zijn ondertekend. In aanvulling op de
Algemene Voorwaarden kunnen voor specifieke producten en/ of diensten additionele voorwaarden
gelden. Deze voorwaarden stelt CAFETARIA KERKSTRAAT beschikbaar voor of tijdens het sluiten
van de Overeenkomst.
2.2 CAFETARIA KERKSTRAAT zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst is
inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte
aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend.
2.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
CAFETARIA KERKSTRAAT opgegeven gegevens waarop CAFETARIA KERKSTRAAT haar
aanbieding baseert. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft
CAFETARIA KERKSTRAAT het recht de prijzen hierop aan te passen.
2.4 Alle adviezen en offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij in het
aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.5 Toepasselijkheid van eventuele inkoop-, leverantie- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3. Uitvoering van Dienst
3.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal CAFETARIA KERKSTRAAT zo spoedig
mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte.
3.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert CAFETARIA
KERKSTRAAT dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende
zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft CAFETARIA
KERKSTRAAT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee
verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
3.4 Door CAFETARIA KERKSTRAAT opgegeven termijnen van levering hebben,
tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een
indicatieve strekking. CAFETARIA KERKSTRAAT is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn,
eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
3.5 Alle door CAFETARIA KERKSTRAAT genoemde (levering)termijnen zijn naar beste weten
vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan CAFETARIA
KERKSTRAAT bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele
overschrijding van een genoemde (levering)termijn brengt CAFETARIA KERKSTRAAT niet in
verzuim.
3.6 CAFETARIA KERKSTRAAT is niet gebonden aan (levering)termijnen die vanwege buiten
haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan,
niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen CAFETARIA
KERKSTRAAT en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
3.7 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen
recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4. Medewerking door Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk
is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt
Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CAFETARIA KERKSTRAAT aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan CAFETARIA KERKSTRAAT worden
verstrekt.
4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing
in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door CAFETARIA KERKSTRAAT te
verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures, zoals het regelmatig maken
van back-up kopieën van bestanden en een adequaat systeembeheer. CAFETARIA KERKSTRAAT stelt
geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een
aanvullende Overeenkomst heeft afgenomen.
4.3 Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op
informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de
werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
4.4 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of
niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van CAFETARIA KERKSTRAAT staan of indien
Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft CAFETARIA
KERKSTRAAT in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en
heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te
brengen.
4.5 Ingeval medewerkers van CAFETARIA KERKSTRAAT op de locatie van Opdrachtgever
werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever zowel voor een veilige werkruimte als voor door die
medewerkers in redelijkheid gewenste (functionele) faciliteiten zorgdragen. Opdrachtgever zal
CAFETARIA KERKSTRAAT vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van CAFETARIA
KERKSTRAAT daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade
lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties
in diens organisatie.
Artikel 5. Prijs en betaling
5.1 Alle prijzen en tarieven zijn steeds in euro’s exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief
verzendkosten, eventuele overige belastingen en/of andere heffingen welke van overheidswege zijn
bepaald en worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
5.2 Indien Opdrachtgever volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit één of
meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van deze (rechts-)personen tegenover
CAFETARIA KERKSTRAAT hoofdelijk verbonden tot nakoming van (de betalingsverplichtingen van)
de Overeenkomst.
5.3 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat
CAFETARIA KERKSTRAAT gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de
geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een
dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de
overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
5.4 Zonder mogelijkheid tot opzegging door Opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 5.3 is
CAFETARIA KERKSTRAAT gerechtigd de hoogte van alle prijzen en tarieven, die met Opdrachtgever
zijn overeengekomen, jaarlijks per 1 januari en/of 1 juli aan te passen op basis van de ontwikkeling van
het prijsniveau.
5.5 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur
vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen veertien
(14) dagen na factuurdatum betalen. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of compensatie en
zonder dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting kan opschorten. CAFETARIA KERKSTRAAT
behoudt zich voorts het recht voor onder rembours te leveren of vooruitbetaling te eisen.
5.6 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het
openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na aanmaning of
ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven,
in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot
volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
5.7 Bij niet tijdige betaling is CAFETARIA KERKSTRAAT gerechtigd alle werkzaamheden uit
hoofde van de Dienst en/of Overeenkomst op te schorten, zonder jegens Opdrachtgever tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 6. Wijziging Dienst en meerwerk
6.1 Indien CAFETARIA KERKSTRAAT op verzoek van of met voorafgaande instemming van
Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van
de overeengekomen Dienst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever
worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke
tarieven van CAFETARIA KERKSTRAAT.
6.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het
overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse
verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en CAFETARIA KERKSTRAAT kunnen worden
beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk
voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
6.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal CAFETARIA
KERKSTRAAT Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties
van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.
Artikel 7. Duur van de Overeenkomst
7.1 Indien CAFETARIA KERKSTRAAT met Opdrachtgever een duurovereenkomst
overeengekomen is, geldt dat deze Overeenkomst is aangegaan voor de door Partijen overeengekomen
duur, bij gebreke waarvan een minimale duur van één (1) jaar geldt.
7.2 De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met éénzelfde duur als die van de
oorspronkelijke overeengekomen periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of CAFETARIA
KERKSTRAAT de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van
één (1) maand vóór het einde van de desbetreffende periode.
Artikel 8. Vertrouwelijke informatie
8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij voor,
tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken of uit andere bron hebben
verkregen en zullen informatie vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als
vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de
informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun
werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Dienst en/of
Overeenkomst.
8.2 CAFETARIA KERKSTRAAT zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/
of verspreidt via de systemen van CAFETARIA KERKSTRAAT, tenzij dit noodzakelijk is voor een
goede uitvoering van de Overeenkomst of CAFETARIA KERKSTRAAT daartoe verplicht is krachtens
een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal CAFETARIA KERKSTRAAT zich
inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht
ligt.
Artikel 9. Voorbehoud van eigendom / retentierecht
9.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van CAFETARIA KERKSTRAAT
totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan CAFETARIA KERKSTRAAT verschuldigd is, volledig aan
CAFETARIA KERKSTRAAT zijn voldaan. Hieronder vallen tevens de bedragen zoals bedoeld in
artikel 5.5, waaronder begrepen rente en kosten van invordering.
9.2 Opdrachtgever is, zolang de eigendom van de geleverde zaken nog niet aan haar is overgegaan
doch zij wel de feitelijke macht daarvan heeft gekregen, verplicht gedurende die periode ervoor te
zorgen dat de geleverde zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin deze ten tijde van de
levering verkeerden.
9.3 CAFETARIA KERKSTRAAT kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of
gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-
)resultaten van de dienstverlening van CAFETARIA KERKSTRAAT onder zich houden, ondanks een
bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan CAFETARIA KERKSTRAAT
verschuldigde bedragen betaald heeft.
Artikel 10. Risico overgang
10.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of andere
gegevens (zoals bijvoorbeeld: gebruikersnamen, wachtwoorden en codes) die voorwerp van de
Overeenkomst/Dienst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke
beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.
Artikel 11. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
11.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst
ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, webshops, websites, apparatuur of andere
materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend
materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij CAFETARIA KERKSTRAAT of diens licentiegevers.
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of
anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere
materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
11.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en
andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van CAFETARIA KERKSTRAAT of
diens licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 8,
deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of
in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn
gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van
Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen
behoeven te gebruiken.
11.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur,
apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het
vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
11.4 Het is CAFETARIA KERKSTRAAT toegestaan technische maatregelen te nemen ter
bescherming van de programmatuur. Indien CAFETARIA KERKSTRAAT door middel van technische
bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging
te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat
Opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal CAFETARIA
KERKSTRAAT op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan
Opdrachtgever ter beschikking stellen.
11.5 Behoudens het geval dat CAFETARIA KERKSTRAAT een reservekopie van de programmatuur
aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft Opdrachtgever het recht één reservekopie van de
programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken. Onder
reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de
programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de
programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een
identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het
oorspronkelijke exemplaar.
11.6 Indien Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur
ontwikkelt dan wel als Opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de
interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door CAFETARIA
KERKSTRAAT ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze
interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Opdrachtgever CAFETARIA KERKSTRAAT schriftelijk en
gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. CAFETARIA KERKSTRAAT zal alsdan binnen
redelijke termijn mededelen of Opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde
informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en
voorwaarden betreffende de door Opdrachtgever eventueel in te schakelen derden. Onder
interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur
om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te
wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
11.7 Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Opdrachtgever
gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks
noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.
Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot
fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door CAFETARIA KERKSTRAAT
schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van
maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een
fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.
Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan CAFETARIA KERKSTRAAT te maken.
11.8 CAFETARIA KERKSTRAAT zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke
gebaseerd is op de bewering dat door CAFETARIA KERKSTRAAT zelf ontwikkelde programmatuur,
apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of
industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever CAFETARIA KERKSTRAAT
onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de
afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan
CAFETARIA KERKSTRAAT. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en
medewerking aan CAFETARIA KERKSTRAAT verlenen om zich, zo nodig in naam van
Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt
indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever in de
programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door CAFETARIA KERKSTRAAT zelf ontwikkelde
programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van
intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van CAFETARIA KERKSTRAAT een
gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal CAFETARIA KERKSTRAAT het
geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke
gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de Opdrachtgever het geleverde, of functioneel
gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van CAFETARIA
KERKSTRAAT wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is
uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van CAFETARIA
KERKSTRAAT voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur,
programmatuur en/of materialen in een niet door CAFETARIA KERKSTRAAT gemodificeerde vorm,
in samenhang met niet door CAFETARIA KERKSTRAAT geleverde of verstrekte zaken of
programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen
is ontwikkeld of bestemd.
11.9 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan CAFETARIA KERKSTRAAT van apparatuur, programmatuur of materialen
met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal CAFETARIA KERKSTRAAT vrijwaren
tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of
bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
Artikel 12. Beëindiging
12.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe
indien de andere partij, alleen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming,
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
12.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor
onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave
van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke
opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden
genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.3 CAFETARIA KERKSTRAAT kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt
verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn
onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of
samenvoeging van ondernemingen. CAFETARIA KERKSTRAAT zal wegens deze beëindiging nimmer
tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.4 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 reeds
prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan maken zijn, tenzij CAFETARIA
KERKSTRAAT ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die CAFETARIA KERKSTRAAT
vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de
overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin
bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
Artikel 13. Aansprakelijkheid van CAFETARIA KERKSTRAAT
13.1 De aansprakelijkheid van CAFETARIA KERKSTRAAT voor directe schade geleden
door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door CAFETARIA
KERKSTRAAT van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig
handelen van CAFETARIA KERKSTRAAT, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is
per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot maximaal het
bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst
hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de
Overeenkomst bedongen prijs vastgesteld aan het totaal van de vergoedingen die Opdrachtgever onder
deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale
vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 10.000,00.
13.2 Aansprakelijkheid van CAFETARIA KERKSTRAAT voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies
van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.3. Buiten de in artikel 13.1 en 13.2 genoemde gevallen rust op CAFETARIA KERKSTRAAT geen
enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd.
13.4 De aansprakelijkheid van CAFETARIA KERKSTRAAT wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever CAFETARIA
KERKSTRAAT onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke
termijn ter zuivering van de tekortkoming, en CAFETARIA KERKSTRAAT ook na die termijn
toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CAFETARIA
KERKSTRAAT in staat is adequaat te reageren. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen
CAFETARIA KERKSTRAAT vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de
vordering.
13.5 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van
aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle
(rechts)personen waarvan CAFETARIA KERKSTRAAT zich bij de uitvoering van de Dienst
/Overeenkomst bedient.
Artikel 14. Overmacht
14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan storing van internet,
computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, stroomstoringen, overmacht van toeleveranciers
van CAFETARIA KERKSTRAAT, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van
toeleveranciers die door Opdrachtgever aan CAFETARIA KERKSTRAAT zijn voorgeschreven evenals
gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door
Opdrachtgever aan CAFETARIA KERKSTRAAT is voorgeschreven.
14.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het
recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de
overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar
overigens iets verschuldigd zullen zijn.
Artikel 15. Onderhoud CAFETARIA KERKSTRAAT
15.1 CAFETARIA KERKSTRAAT heeft het recht om haar systemen, inclusief website, of gedeelten
daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering
daarvan. CAFETARIA KERKSTRAAT zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel
mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op
de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. CAFETARIA KERKSTRAAT is echter nooit
aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
Artikel 16. Telecommunicatie
16.1 Indien bij de dienstverlening door CAFETARIA KERKSTRAAT gebruik wordt gemaakt van
telecommunicatiefaciliteiten zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en
tijdige beschikbaarheid ervan aan hun zijde. CAFETARIA KERKSTRAAT is niet aansprakelijk voor
verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens
met behulp van telecommunicatie faciliteiten.
Artikel 17. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
17.1 CAFETARIA KERKSTRAAT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan
te vullen.
17.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van CAFETARIA
KERKSTRAAT of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te
allen tijde worden doorgevoerd.
17.3 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de
datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze
datum.
Artikel 18. Slotbepalingen
18.1 De overeenkomsten tussen CAFETARIA KERKSTRAAT en Opdrachtgever worden beheerst
door Nederlands recht.
18.2 Voorzover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen welke tussen CAFETARIA KERKSTRAAT en Opdrachtgever mochten ontstaan naar
aanleiding van de door CAFETARIA KERKSTRAAT met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst dan
wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht
door de bevoegde Nederlandse rechter.
18.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden dan wel Overeenkomst nietig blijkt te
zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of voorwaarden aan. Partijen zullen in
dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is
aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt
gegeven.
17.4 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam,
postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Indien Opdrachtgever
aantoonbaar in gebreke blijft en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer
bereikbaar is, heeft CAFETARIA KERKSTRAAT het recht om betaalde diensten aan het einde van de
contracttermijn te beëindigen en om onbetaald gebleven diensten per direct op te zeggen.
17.5 CAFETARIA KERKSTRAAT heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten
gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren,
indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens CAFETARIA
KERKSTRAAT niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden